Програма вступних екзаменів з української мови та літератури на основі повної загальної середньої освіти

Програма вступних екзаменів

З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

на основі повної загальної середньої освіти

УКРАЇНСЬКА МОВА

ТЕМА 1. ЛЕКСИКА. Слово як лексична одиниця. Ознаки слова як мовної одиниці. Лексичне значення слова. Однозначні та багатозначні слова. Суспільно-політична й офіційно-ділова лексика. Терміни. Лексика української мови з погляду активного і пасивного вживання. Історизми, архаїзми. Неологізми. Словники української мови.

ТЕМА 2. ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ. Поділ звуків української мови на голосні та приголосні. Дзвінкі й глухі приголосні. Тверді й м’які приголосні. Чергування голосних української мови, зокрема чергування [о], [е] з [і]. Чергування приголосних при словозміні дієслів: [д] – [дж]; [з] – [ж]; [т] – [ч]; [с] – [ш]; [п] – [пл]; [в]– [вл].Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт. Правопис ненаголошених голосних [е], [и], [о] в коренях слів. Позначення м’якості приголосних на письмі буквами Ь, Я, Ю, Є, І. Сполучення ЙО, ЬО. Правила вживання м’якого знака. Правила вживання апострофа. Написання слів із подвоєними приголосними. Правопис власних та загальних назв. Написання великої букви. Написання слів іншомовного походження.

ТЕМА 3. МОРФОЛОГІЯ І СЛОВОТВІР. Будова слова. Основа слова і закінчення. Значущі частини слова: корінь, префікс, суфікс, закінчення. Словотвір. Твірні основи при словотворенні. Основа похідна й непохідна. Основні способи словотворення в українській мові: морфологічні й неморфологічні. Основні способи творення іменників, прикметників, дієслів. Складні слова. Іменник як частина мови. Лексичне значення іменника, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Назви власні та загальні, конкретні та абстрактні, назви істот і неістот. Рід іменників: чоловічий, жіночий, середній. Іменники спільного роду. Число іменників. Відмінювання іменників. Прикметник як частина мови. Лексичне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Розряди прикметників за значенням. Особливості відмінювання прикметників. Правопис -Н- і -НН- у прикметниках. Правопис складних прикметників разом і через дефіс. Правопис українських прізвищ прикметникового типу.

Числівник як частина мови. Лексичне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Розряди числівників за значенням: кількісні (власне кількісні, неозначено-кількісні, дробові, збірні) і порядкові. Групи числівників за будовою: прості, складні, складені. Типи відмінювання кількісних числівників: 1) один, одна, одне, одні; 2) два, три, чотири; 3) п’ять — двадцять, тридцять, п’ятдесят, ... вісімдесят; 4) сорок, дев’яносто, сто; 5) двісті — дев’ятсот; 6) нуль, тисяча, мільйон, мільярд; 7) збірні; 8) дробові.

Займенник як частина мови. Лексичне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Розряди займенників за значенням. Особливості їх відмінювання і написання.

Дієслово як частина мови. Лексичне значення дієслова. Його морфологічні ознаки і синтаксична роль. Форми дієслова. Безособові дієслова. Вид дієслова. Час дієслова. Способи дієслова. Словозміна дієслів. І і II дієвідміни. Чергування приголосних в особових формах дієслів теперішнього та простого майбутнього часу.

Дієприкметник як особлива форма дієслова. Лексичне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Активні та пасивні дієприкметники. Відмінювання дієприкметників. Безособові форми на –НО / -ТО. Правопис НЕ з дієприкметниками. Правопис -Н- у дієприкметниках та -НН- у прикметниках дієприкметникового походження. Дієприкметниковий зворот. Розділові знаки при дієприкметникових зворотах.

Дієприслівник як особлива форма дієслова. Лексичне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Дієприслівники доконаного і недоконаного виду, їх творення. Дієприслівниковий зворот. Розділові знаки при звороті і одиничному дієприслівникові. НЕ з дієприслівниками.

Прислівник як частина мови. Лексичне значення, морфологічні особливості, синтаксична роль. Розряди прислівників за значенням. Написання прислівників разом і через дефіс. Правопис прислівникових сполучень. -Н- і -НН- у прислівниках. НЕ і НІ з прислівниками.

Прийменник як частина мови. Групи прийменників за походженням. Групи прийменників за будовою. Написання похідних прийменників разом, окремо, через дефіс.

Сполучник як частина мови. Групи сполучників за значенням і синтаксичною роллю. Сполучні слова. Групи сполучників за вживанням. Групи за будовою. Написання сполучників разом і окремо. Розділові знаки при сполучниках.

Частка як частина мови. Групи часток за значенням і вживанням. Написання часток разом, окремо, через дефіс.

Вигук. Вигук як частина мови. Групи за походженням. Розділові знаки при вигуках.

ТЕМА 4. СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ. Завдання синтаксису і пунктуації. Словосполучення. Головне і залежне слово в словосполученні. Способи підрядного зв’язку слів у словосполученні: узгодження, керування, прилягання.

Речення як основна синтаксична одиниця. Граматична основа речення. Типи речень за метою висловлювання. Типи речень за емоційним забарвленням. Типи речень за складом граматичної основи. Типи речень за наявністю структурно необхідних членів. Типи речень за будовою: прості й складні. Розділові знаки в кінці речення.

Просте двоскладне речення. Підмет і присудок як головні члени двоскладного речення. Способи вираження підмета. Способи вираження присудка. Односкладні речення. Граматична основа односкладного речення. Типи односкладних речень за способом вираження та значенням головного члена. Способи вираження головних членів односкладних речень.

Другорядні члени речення у двоскладному й односкладному реченнях. Означення узгоджене й неузгоджене. Прикладка як різновид означення. Додаток прямий і непрямий. Способи вираження додатків. Зв’язки другорядних членів речення з граматичною основою. Просте ускладнене речення. Речення з однорідними членами; зі звертанням; зі вставними словами, словосполученнями та реченнями; з відокремленими членами речення.

Речення з однорідними членами. Способи поєднання однорідних членів речення між собою. Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами. Двокрапка і тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами.

Речення зі звертанням. Форми вираження звертання. Розділові знаки при звертанні. Речення зі вставними словами, словосполученнями, реченнями. Значення вставних слів, словосполучень та речень. Розділові знаки при них.

Речення з відокремленими членами.Поняття про відокремлення другорядних членів речення. Складне речення. Ознаки складного речення. Типи складних речень за способом зв’язку між їх частинами: сполучникові і безсполучникові.

Засоби зв’язку простих речень у складному: 1) інтонація і сполучники або сполучні слова; 2) інтонація.

Складносурядне речення. Смислові зв’язки між простими реченнями у складносурядному. Розділові знаки у складносурядних реченнях.

Складнопідрядне речення. Головне і підрядне речення. Способи вираження залежності підрядних речень. Розділові знаки між головним і підрядним реченнями. Основні види підрядних речень. Складнопідрядні речення з кількома підрядними. Їх типи за характером зв’язку між частинами. Розділові знаки у складнопідрядному реченні з кількома підрядними.

Безсполучникове складне речення. Типи безсполучникових складних речень. Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні.

Складні речення з різними видами зв’язку. Складні речення з сурядним і підрядним зв’язком. Складне речення зі сполучниковим і безсполучниковим зв’язком.

Способи передачі чужого мовлення. Пряма і непряма мова. Речення з прямою мовою. Слова автора. Розділові знаки при прямій мові. Заміна прямої мови непрямою. Цитата як різновид прямої мови. Розділові знаки при цитаті. Діалог. Розділові знаки при діалозі.

ТЕМА 5. СТИЛІСТИКА. Поняття про стиль і стилістичну норму. Стилі української мови.

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ТЕМА 1. УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ. Поняття про основні жанри фольклору – думи, балади, історичні пісні, обрядові, родинно-побутові, ліричні пісні, перекази, легенди, казки, загадки, прислів'я, приказки. Їхня роль і місце в духовному житті українського народу. Основні жанри та особливості обрядового фольклору — колядок, щедрівок, веснянок, весільної поезії.

ТЕМА 2. ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Перекладна література старослов'янською мовою: біблійні книги, апокрифи, житійні повісті та оповідання, патерики, повісті про Троянську війну, Александра Македонського ("Александрія"), Варлаама і Іоасафа, збірники афоризмів ("Бджола ").

Оригінальна література. Жанрово-тематична природа літописів як історико-художніх текстів. "Повість минулих літ". Повчальна література.

"Слово о полку Ігоревім". Історичне підґрунтя твору, образи, композиційна та ідейно-естетична своєрідність.

Розвиток полемічної літератури. Іван Вишенський – найвидатніший полеміст доби.

Козацькі літописи. "Історія Русів" – своєрідний трактат про історичний розвиток України від давнини до другої половини XVIII ст. Загальна характеристика філософських поглядів та естетичних засад творчості Григорія Сковороди. Тема, художні ідеї, ритмічна своєрідність, засоби сатири, особливості мови збірки "Сад божественних пісень".

ТЕМА 3. НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА (кін. XУІІІ – кін. ХІХ ст.). Становлення нової української літератури, її гуманістичний та демократичний характер. Зв'язок із фольклором, давньою літературою, театром. Іван Котляревський. "Енеїда". Жанровий різновид. Зв'язок драматургії І. Котляревського з давньою українською драмою і новаторський характер п'єси "Наталка Полтавка". Особливості романтичних балад та байок Є.Гребінки та М.Гулака-Артемовського. Алегоричний зміст. Романтична поетика. Вплив фольклору. Г. Квітка-Основ’яненко – перший прозаїк нової української літератури. Художні особливості драматургії Г.Квітки-Основ'яненка. "Сватання на Гончарівці". Тарас Шевченко – основоположник нової української літератури. Ранній період творчості (1838-1843) Жанри, проблематика, персонажі. Художня трансформація народнопісенної символіки. Проблемно-тематичні та стильові особливості творчості періоду "трьох літ". Творчість періоду ув'язнення та заслання (1847-1857). Обставини створення циклу "В казематі". Творчість періоду після заслання (1857-1861). Творче піднесення у зв'язку зі звільненням, переосмислення біблійних мотивів та сюжетів. Пантелеймон Куліш. Романтичний характер поетичної творчості. Жанр, історична основа, тема, особливості сюжету і композиції, мови, взаємопроникнення реалістичної та романтичної оповіді в романі "Чорна рада". "Народні оповідання" Марка Вовчка, їх зв'язок із фольклором, антикріпосницька й гуманістична спрямованість. Жанр, тема, проблематика повісті "Інститутка". Визначальні ознаки художнього стилю Івана Нечуя-Левицького. Тематика і проблематика повістей "Микола Джеря " й ."Кайдашева сім'я". Розвиток байкарських традицій Г.Сковороди, П.Гулака-Артемовського, Є.Гребінки в творчості Л.Глібова. Тематичне і жанрове новаторство творчості Панаса Мирного. Роман Панаса Мирного та Івана Білика "Хіба ревуть воли, як ясла повні?". Історія створення, джерела, проблематика, своєрідність жанру та композиції. Становлення та розвиток професійного театру в Україні. «Театр корифеїв». Творчість М.Кропивницького, М.Старицького та І.Карпенка-Карого. Тематична і жанрова багатоаспектність творчості Івана Франка. Біблійний сюжет та його художня трансформація в поемі "Мойсей". Ідейна і композиційна роль прологу. Жанр, тема, сюжет, композиція, персонажі, особливості характеротворення, ідейно-художній зміст роману "Перехресні стежки".

ТЕМА 4. НОВІТНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА (кін.ХІХ – ХХст.). Основні літературні течії та напрямки в українській літературі межі століть. Імпресіонізм. Творчість Михайла Коцюбинського. Жанр, символіка назв творів, особливості сюжету, композиції "Іntermezzo", "Цвіт яблуні". Жанр твору, тема, композиція, персонажі, особливості характеротворення в повісті «Тіні забутих предків”. Багатогранність таланту Лесі Українки. Основні мотиви, особливості поетичного стилю і мови лірики. "Лісова пісня". Оригінальність жанру, композиції, персонажі, оповідна манера, єдність реалій доби і міфопоетики. "Бояриня". Тема, час і місце дії, проблематика, центральні персонажі, художні ідеї. Експресіонізм в українській літературі. Композиція, персонажі, ідейний зміст, художня мова новел Василя Стефаника "Новина", "Камінний хрест". Основні мотиви, ідеї, образи і жанри лірики Володимира Cамійленка. Феміністичний рух та його відлуння в прозі Ольги Кобилянської. Особливості індивідуального стилю. Основні теми, жанри, особливості сюжету, композиції, характеротворення у повістях “Людина” і “Земля”. Творчість Миколи Вороного в контексті українського модернізму. Основні мотиви поезії Олександра Олеся, особливості стилю. Лаконізм зображення подій, загостреність конфліктів, психологічна вмотивованість вчинків і поведінки персонажів у творчості Володимира Винниченка. Особливості поетичного стилю Павла Тичини. Збірка "Сонячні кларнети". Жанр, теми, ідеї, особливості віршування. Засоби символізму та імпресіонізму. Микола Зеров і "неокласики" (М.Рильський, М.Драй-Хмара, П.Филипович, Юрій Клен). Уславлення краси як духовної гармонії. Поезія Максима Рильського: основні мотиви, художні ідеї та засоби їхнього втілення. Володимир Сосюра – найніжніший лірик ХХ ст. Риси індивідуального стилю. Елементи символізму та імпресіонізму. Особливості індивідуального стилю Богдана-Ігоря Антонича, новаторство, значення творчості. Характерні ознаки індивідуального стилю Григорія Косинки. Проблемно-тематичні та стильові особливості новелістики. Гумор і сатира в українській літературі ХХ ст. Творчість Остапа Вишні.Тематика і проблематика, жанрова різноманітність творів. Новелістика Миколи Хвильового. Характер художнього мислення письменника. Роман "Місто" В.Підмогильного – зразок української урбаністичної прози. Романтичний характер творчості Юрія Яновського. "Вершники": жанрова своєрідність, особливості сюжету, композиції, центральні персонажі, ідейний зміст, художня мова. Українська драматургія поч.. ХХ ст. Творчість Миколи Куліша та Івана Кочерги. “Празька школа”: творчість Євгена Маланюка, О. Ольжича, Олени Теліги. Голодомор 1932-1933 рр. в художньому осмисленні Уласа Самчука (“Марія") та Василя Барки (“Жовтий князь”). Жанрові особливості, тематика і проблематика, автобіографічна основа, центральні персонажі, засоби психологізму романів Івана Багряного “Тигролови” та "Сад Гетсиманський". Пісенна творчість Андрія Малишка. Фольклорне коріння, місткість образів-символів, художніх деталей. Тематика і проблематика, ідейний зміст, місце в літературному процесі роману Олеся Гончара "Собор". Тематика і проблематика історичного роману Павла Загребельного ("Диво" або "Роксолана"), характеристика образів. Історична основа. Проблемно-тематичні та жанрові виміри поезії Дмитра Павличка. “Шістдесятництво” як літературний та культурний феномен. Мотиви, художні образи, жанрово- стилістична своєрідність творчості Ліни Костенко, Василя Симоненка, Івана Драча. Історичний роман у віршах "Маруся Чурай" Ліни Костенко. Новелістика Григора Тютюнника. Тематика, персонажі, особливості сюжетно-композиційних вирішень. Жанрові та тематичні особливості творчості Валерія Шевчука. Трагізм долі та творчості Василя Стуса. Поезія як засіб "прямостояння". Провідні мотиви, оригінальність стилю.

Рекомендована література:

1. Плющ М.Я., В.І. Тихоша, С.О. Караман , О.В. Караман. – Українська мова: підручник для 10 кл. загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням укр. мовою : профілюючий рівень . К.: Освіта. 2010.

2. Козачук Г.О. Українська мова для абітурієнтів : Навчальний посібник – 9-те видання ., стер. - К: Вища школа. 2009.

3. Русанівський В.М., Пименський М.М, Єрмоленко С.Я.: Українська мова. Підручник для учнів 9-10 кл. – К.: Радянська школа. 1986.

4. Позяк О.М. Сербенська О.А. та ін Українська мова практикум. Навчальний посібник - К.: Либідь. 2000.

5. Плющ М.Я., Тихошав В.І. та ін. Українська мова: підручник для 10 кл. – К.: Освіта. 2010.

6. Хропко П.П Українська література. 10 клас. К.: Освіта 1998, 2001.