Укр. мова: Положення про вступний екзамен

Положення про вступний екзамен (9 кл)

ПОЛОЖЕННЯ

про вступний екзамен з української мови

на основі базової загальної середньої освіти

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Організацію прийому до Дніпропетровського радіоприладобудівного коледжу здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора коледжу і яка діє згідно з Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2015 році, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2014 року № 1172 і Положенням про приймальну комісію коледжу, затвердженим наказом директора коледжу.

Для проведення вступного випробування створюють предметну екзаменаційну комісію не пізніше ніж за 3 місяці до початку прийому документів.

ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ з української мови

Вступний екзамен з української мови проводяться у формі диктанту. Обсяг диктанту визначається у кількості слів. При цьому враховують самостійні і службові слова. Кількість слів у диктанті 160-190.

Вступні диктанти, як правило, дають можливість перевірити підготовку абітурієнта з усіх вивчених тем за курс загальної середньої освіти і шляхом конкурсної системи відібрати сильніших.

Письмові екзаменаційні роботи виконуються на аркушах зі штампом навчального закладу. На аркушах недопустимі будь-які умовні помітки, які б розкривали авторство роботи. Автор роботи вказується тільки на титульному листі.

Титульні аркуші письмової роботи і вкладки письмової роботи зі штампом навчального закладу зберігаються у відповідального секретаря приймальної комісії, який видає їх голові предметної екзаменаційної комісії безпосередньо перед початком випробування в необхідній кількості (видача реєструється у спеціальному журналі).

Під час проведення вступних випробувань забороняється використовувати підручники, навчальні посібники та інші матеріали, що не передбачені рішенням приймальної комісії. При користуванні під час випробовування сторонніми джерелами інформації (в тому числі підказуванням) вступник усувається від участі у випробовуваннях. На його екзаменаційній роботі викладач вказує причину усунення та час. При перевірці така робота дешифрується і за неї виставляється незадовільна оцінка незалежно від обсягу і змісту написаного. Апеляція з питань усунення від випробовування не розглядається.

Після виконання вступником письмової роботи екзаменатор звіряє з аркушем результатів вступного випробування правильність оформлення титульного аркушу письмової роботи .

Вступники, які не з’явились на випробування без поважних причин у зазначений за розкладом час, до подальших випробувань не допускаються. При наявності поважних причин, які підтверджені документально, вступники можуть допускатися до складання пропущених вступних випробувань з дозволу відповідального секретаря приймальної комісії в межах встановлених строків проведення випробувань.

Особи, які не встигли за час випробування повністю виконати екзаменаційні роботи, здають їх незакінченими.

Після закінчення екзамену голова предметної комісії передає усі письмові роботи відповідальному секретареві або його заступнику.

Відповідальний секретар або його заступник проводить шифрування письмових робіт, для чого проставляється цифровий або інший умовний шифр на титульному аркуші письмової роботи і на вкладці письмової відповіді, а також в відомості вступного випробування. У випадках, коли під час шифрування письмових робіт виявлено роботу, на якій є особливі помітки, що можуть розкрити авторство, роботи не шифруються і таку роботу, крім викладача, додатково перевіряє голова предметної екзаменаційної комісії.

Після шифрування титульні аркуші письмової роботи зберігаються у сейфі відповідального секретаря до закінчення перевірки всіх робіт, а вкладки письмової роботи разом з відомістю, підписаною відповідальним секретарем, передаються голові предметної екзаменаційної комісії, який розподіляє їх між членами предметної екзаменаційної комісії для перевірки.

Перевірка письмових робіт проводиться тільки у приміщенні вищого навчального закладу членами предметної екзаменаційної комісії і повинна бути закінчена не пізніше 8 години ранку наступного дня.

В окремих випадках (робота не шифрувалась, були зроблені зауваження вступникові під час випробування тощо) відповідальний секретар приймальної комісії або голова предметної екзаменаційної комісії залучають для перевірки роботи двох екзаменаторів.

Перевірені письмові роботи, а також заповнені відомості вступного випробування з шифрами, оцінками і підписами викладачів, відомості одержання – повернення письмової роботи передаються головою предметної екзаменаційної комісії відповідальному секретареві або його заступнику, які проводять дешифровку робіт і вписують у відомості прізвища вступників.

Критерії оцінювання письмових робіт (диктант) визначаються за дванадцятибальною шкалою.

Положення про вступний екзамен (11 кл.)

ПОЛОЖЕННЯ

про вступний екзамен

з української мови та літератури

на основі повної загальної середньої освіти

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Вступний екзамен з української мови та літератури на основі повної загальної середньої освіти проводиться для осіб наступних категорій: – особи, які мають захворювання, вказані у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянам зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за № 189/14880;

Організацію прийому до Дніпропетровського радіоприладобудівного коледжу здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора коледжу і яка діє згідно з Умовами прийому до ВНЗ України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2014 року № 1172 і Положенням про приймальну комісію коледжу, затвердженим наказом директора коледжу.

Для проведення вступного випробування створюють предметну екзаменаційну комісію не пізніше ніж за 3 місяці до початку прийому документів.

ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ з української мови та літератури

Вступні випробування з української мови та літератури проводяться у формі тестових завдань. Обсяг завдань відповідає змісту державної програми з української мови та літератури, її вимогам та критеріям оцінювання.

Виконання тестових завдань дають можливість перевірити підготовку абітурієнта з усіх вивчених ним за курс повної загальної середньої освіти дисциплін і шляхом конкурсної системи відібрати сильніших.

Тест з української мови та літератури містить 31 завдання та формування ними письмової роботи.

Кожен, хто проходить тестування, отримує індивідуальний екзаменаційний комплект, який складається із бланків відповідей.

Тестування триває 180 хвилин. Із них на виконання 31 завдання відводиться 120 хвилин, на написання тексту – роздуму – 60 хвилин.

До екзаменаційного тестового зошита вміщено такі форми завдань:

а) завдання з вибором однієї правильної відповіді;

б) завдання з вибором однієї або кількох правильних відповідей;

в) завдання на встановлення відповідності.

Частина друга призначена для написання письмового висловлювання типу роздуму на запропоновану тему обсягом до 250 слів (на одну сторінку).

Твір-роздум обсягом 120 і менше слів не враховується.

Твір-роздум виконується на чернетці, перевіряється і переписується на вкладку письмової роботи .

На вкладці письмової роботи недопустимі будь-які умовні помітки, які б розкривали авторство роботи. Відповідальний секретар або його заступник проводить шифрування письмових робіт, для чого проставляється цифровий або інший умовний шифр на титульному аркуші письмової роботи і на вкладці письмової роботи , а також в відомості вступного випробування. У випадку, коли під час шифрування письмових робіт виявлено роботу, на якій є особливі помітки, що можуть розкрити авторство, роботи не шифруються і таку роботу, крім викладача, додатково перевіряє голова предметної комісії.

Після шифрування титульні аркуші письмової роботи зберігаються у сейфі відповідального секретаря до закінчення перевірки всіх робіт, а вкладки письмової роботи разом з відомістю, підписаною відповідальним секретарем, передаються голові предметної циклової комісії, який розподіляє їх між членами предметної екзаменаційної комісії для перевірки.

Під час проведення вступних випробувань забороняється використовувати підручники, навчальні посібники та інші матеріали, що не передбачені рішенням приймальної комісії. При користуванні під час випробування сторонніми джерелами інформації вступник усувається від участі у випробуваннях. На його екзаменаційній роботі викладач вказує причину усунення та час. При перевірці така робота дешифрується і за неї виставляється незадовільна оцінка незалежно від обсягу і змісту написаного. Апеляція з питань усунення від випробування не розглядається.

Вступники, які не з’явились на випробування без поважних причин у зазначений за розкладом час, до подальших випробувань не допускаються. При наявності поважних причин, які підтверджені документально, вступники можуть допускатися до складання пропущених вступних випробувань з дозволу відповідального секретаря приймальної комісії в межах встановлених строків проведення випробувань.

Особи, які не встигли за час випробування повністю виконати екзаменаційні роботи, здають їх незакінченими.

Після закінчення екзамену голова екзаменаційної комісії передає усі письмові роботи відповідальному секретареві або його заступнику. Перевірка письмових робіт проводиться тільки у приміщені вищого навчального закладу членами предметної екзаменаційної комісії і повинна бути закінчена не пізніше 8 години ранку наступного дня.

В окремих випадках відповідальний секретар приймальної комісії або голова предметної екзаменаційної комісії залучають для перевірки роботи двох екзаменаторів.

Перевірені письмові роботи і виконання завдань тесту, а також заповнені відомості вступного випробування з шифрами, оцінками і підписами викладачів, відомості одержання-повернення письмової роботи передаються головою предметної екзаменаційної комісії відповідальному секретареві або його заступнику, які проводять дешифровку робіт і вписують у відомості прізвища вступників.

Критерій оцінювання знань письмових робіт визначаються за 100-бальною шкалою.