Програма вступних екзаменів з української мови на основі базової загальної середньої освіти

Програма вступних екзаменів

З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

на основі базової загальної середньої освіти

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

ТЕМА 1. Фонетика, графіка, орфоепія, орфографія. Звуки мови. Голосні та приголосні звуки. Букви й інші графічні засоби. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв я, ю, є, ї, щ та буквосполучень дз, дж. Склад. Наголос. Наголошені й ненаголошені склади. Правила переносу частин слова. Сполучення йо, ьо. Вживання м’якого знака, апострофа. Правопис о та а, е, и та і. І та и в основах іншомовних слів. Чергування голосних. Спрощення в групах приголосних. Чергування приголосних при додаванні суфіксів. Подвоєння та подовження приголосних. Подвоєння букв в іншомовних словах. Вживання великої літери. Передача російських власних назв українською мовою.

ТЕМА 2. Фразеологія. Поняття фразеологізмів, джерела української фразеології.

ТЕМА 3. Будова слова, словотвір. Значущі частини слова (види морфем). Способи словотворення. Правопис складних і складноскорочених слів.

ТЕМА 4. Морфологія. Іменник. Поділ на відміни. Відмінювання іменників. Написання і відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові. Займенник. Прикметник. Правопис прикметників. Числівник. Правопис і відмінювання числівників. Дієслово. Види дієслів. Дієвідміни дієслів. Дієприкметник. Творення та правопис дієприкметників. Дієприслівник. Творення та правопис дієприкметників. Прислівник. Правопис прислівників. Прийменник. Правопис прийменників. Сполучник. Правопис сполучників. Частка. Правопис часток. Вигук. Види вигуків.

ТЕМА 5. Синтаксис. Пунктуація. Просте речення. Повні і неповні. Головні та другорядні члени речення. Ускладнені прості речення. Однорідні члени речення. Відокремлені члени речення. Відокремлені уточнюючі речення. Розділові знаки при відокремленій прикладці. Звертання. Вставні і вставлені слова. Пряма мова. Складне речення. Складносурядні та складнопідрядні речення. Складні речення з кількома підрядними. Безсполучникове складне речення. Складне речення з різними видами зв’язку. Типи складних синтаксичних конструкцій.

Рекомендована література:

1. Плющ М.Я., В.І. Тихоша, С.О. Караман , О.В. Караман. – Українська мова: підручник для 10 кл. загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою: профілюючий рівень. К.: Освіта. 2010.

2. Козачук Г.О. Українська мова для абітурієнтів: Навчальний посібник – 9-те видання ., стер. - К: Вища школа. 2009.

3. Русанівський В.М., Пименський М.М, Єрмоленко С.Я.: Українська мова. Підручник для учнів 9-10 кл. – К.: Радянська школа. 1986.

4. Позяк О.М. Сербенська О.А. та ін. Українська мова практикум. Навчальний посібник - К.: Либідь. 2000.

5. Плющ М.Я., Тихошав В.І. та ін. Українська мова: підручник для 10 кл. – К.: Освіта. 2010.