Мотиваційний лист

ОСОБЛИВОСТІ НАПИСАННЯ МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА

Мотиваційний лист - це документ, який подається вступником до закладу освіти в електронному вигляді (електронному вигляді або паперовій формі для осіб, які подають заяву в паперовій формі), в якому викладена вступником письмово у довільній формі інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну освітню програму (спеціальність) та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони. До мотиваційного листа у разі необхідності вступником може бути додано копії (фотокопії) матеріалів, що підтверджують викладену в листі інформацію, які приймаються на визначеній Приймальною комісією коледжу електронній поштовій скриньці.

Вимоги до мотиваційного листа:

  • текст повинен бути лаконічним з поділом на абзаци (обсяг 1-2 сторінки, документ Word, шрифт Times New Roman, розмір (кегль) – 14, міжрядковий інтервал – 1, абзац – 1.25);

  • у листі неприпустима наявність емоційного відтінку, необхідно прагнути стриманості, розважливості, серйозності, практичності;

  • уникайте орфографічних і стилістичних помилок.

Рекомендації щодо змісту та структури мотиваційного листа:

1. "Шапка"

2. Шанобливе звертання

3. Вступ

4. Основна частина. Опишіть:

- власні здобутки, що будуть корисні за фахом;

- здобуті знання і навички, які допоможуть у навчанні;

- хороші академічні результати з предметів, що пов’язані з освітньою програмою;

- дайте характеристику особистих професійних цілей;

- зазначте що саме цікавить в обраній освітній програмі та професії, ким бачите себе після завершення навчання.

5. Заключна частина

Мовне оформлення частин мотиваційного листа

Матеріал підготовлено

Головою ЦК філологічних дисциплін

Юлією КАЛІСТОЮ